അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതി

 • project

  റേഡിയൻസ് മനില ബേ

 • project

  മയ്യങ്ക

 • project

  വലിയ ആപ്പിൾ പദ്ധതി

 • project

  പസിയോ ഹൈറ്റ്സ് പദ്ധതി -മനില

 • project

  ദി ഗ്രോവർ ടവർ

 • project

  കോൺഫറൻസ് കെട്ടിടം

 • project

  മനില ഡോക്ടർമാരുടെ ആശുപത്രി - മനില

 • project

  അൾജീരിയ ഓപ്പറ ഹൗസ്